Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe pomoże wyjść z długów

postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe - co i jak

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które zmierza do umorzenia zobowiązań lub umożliwienia ich spłaty, w taki sposób, jaki jest dla dłużnika możliwy. Postępowanie upadłościowe rozpoczyna złożenie wniosku na odpowiednim formularzu. Dokumenty takie można pobrać na stronie ministerstwa sprawiedliwości. Wniosek o upadłość konsumencką musi zawierać informacje dotyczące zobowiązań dłużnika tzn. określać wierzycieli, wysokość dochodzonych przez nich należności oraz datę powstania lub datę wymagalności zobowiązania. We wniosku umieszcza się również informacje dotyczące sytuacji dłużnika takie jak zaświadczenie o dochodach, dokumentacja medyczna czy decyzje przyznające świadczenia. Wniosek o upadłość należy również uargumentować by nie być obiektem zainteresowania firm oferujących odzyskiwanie należności. Oznacza to, że trzeba opisać, kiedy powstała niewypłacalność. Dlaczego wnioskodawca nie miał możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Na co były pożytkowane środki i jak wygląda sytuacja obecnie.

Upadłość konsumencka

Wniosek o upadłość konsumencką jest rozpatrywany przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. W Polsce jest 30 sądów rejonowych, które mają wydziały upadłościowe. Ich lista jest również dostępna na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje, co do zasady na posiedzeniu niejawnym bez udziału wnioskodawcy. Przepisy dopuszczają jednak możliwość przesłuchania wnioskodawcy na okoliczność złożonego wniosku. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd ustala syndyka i sędziego komisarza, który nadzoruje postępowanie upadłościowe.

Spłata zobowiązań

Syndyk ustala majątek dłużnika lub stwierdza jego brak. Jeśli upadły ma możliwość, to będzie realizował plan spłaty wierzycieli, w którym spłaci jedynie ułamek swoich zobowiązań. Plan spłaty zobowiązań jest ustalony na określony czas, a po jego zakończeniu, reszta zobowiązań jest "darowana" upadłemu. Jeśli sytuacja upadłego jest trudna i nie ma żadnych możliwości na spłatę zobowiązań (np. ze względu na stan zdrowia), wówczas plan spłaty nie zostanie ustalony a długi umorzone w całości.

postępowanie upadłościowewniosek o upadłość konsumenckąwniosek o upadłośćogłoszenie upadłości konsumenckiejplan spłaty zobowiązańodzyskiwanie należności